مسیــــر آینـــــدگـــان

آمـــوزشی و تربیتـــی - خاطــــرات - فعالیت مدرسه و زندگی

فاجعه امروز

بزرگترین فاجعه در دنیای امروز ، سکوت کسانی است که می توانند

با قدرت بیان و نوشتار به روشنگری و هدایت راه بپردازند.

دردناکترین فاجعه در دنیای امروز . کسانی هستند که می توانند با

قدرت بیان و نوشتار دیگران را گمراه کرده و به اهداف شوم خود برسند.
leaf art

[ بازدید : 818 ]

[ پنجشنبه 24 ارديبهشت 1394 ] 15:35 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

ساخت وبلاگ اقامت یونان
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]