مسیــــر آینـــــدگـــان

آمـــوزشی و تربیتـــی - خاطــــرات - فعالیت مدرسه و زندگی

کارنامه توصیفی یا عریضه نویسی

فرم ارزیابی همراه کارنامه توصیفی که برگرفته از روش خانم روته معلم کلاس

سوم هامبورگ آلمان ، وارد سیستم ارزیابی آموزش و پرورش ایران شد .

فرم پیوست به کارنامه کیفی توصیفی تبدیل به نسخه زجر معلمین شد روش

ارزیابی توصیفی تغییر کرد اما نام آموزگاران همان آموزگار ماند. بهتر بود مسئولینی که چنین

 طرحی را به تقلید تایید کردند. نام آموزگار را به میرزا بنویس یا عریضه نویس تغییرمی دادند

آموزگاران پایه های پایین تر علاوه بر دادن سیاهه عملکرد دانش آموزان ، بندهای فرم

ارزیابی را که حاکی از چگونگی پیشرفت تحصیلی دانش آموز را تکمیل کردند که کپی آن به

اولیا و نمونه اصلی صحافی و در مدرسه برای ذی نفعان بایگانی می گردد .

حال ذی نفعان کیستند ؟ بماند.

امروز معلمین ششم با کسالت و خستگی ناشی از تصحیح اوراق 160 دانش آموز ششم

وارد دفترمدرسه شدند(طرح شناور) بعد از تکمیل سیاهه کارنامه کیفی توصیفی و عملکرد

شروع به نوشتن فرم های توصیف عملکرد برای تک تک 160 دانش آموز شدند. همکاران

اظهارمی کردند مدام با اولیا در ارتباط بودیم جلسه می گذاشتیم عملکرد دانش آموزان

را به اطلاع می رساندیم . حالا با نوشتن و بایگانی کردن چه مشکلی حل می گردد.

برخی دچار آتروز گردن و دست و کمر بودند ولی با وجود آن اجبارا تا ساعت 12ظهر

با ناراحتی تند تند می نوشتند. باقی برای روزهای دیگر گذاشتند.

واقعا مسئولین این طرح مقلدی فکر کلاسهای پر جمعیت را نکردند. خانم روته فقط

با ده دانش آموز چنین ابتکاری از خود بروز داد. آیا ده دانش آموز با کلاس های بیش

از سی نفر یا طرح های شناور با 160 دانش آموز قابل مقایسه است .

می گویند با ورود تکنولوژی کاغذ بازی بس است باز کاغذ روی کاغذ تلبار می گردد.

برچسب ها: کارنامه کیفی عملکرد توصیفی- فرم ارزیابی - عریضه نویسی - ابتکارخانم روته ,

[ بازدید : 4222 ]

[ يکشنبه 17 خرداد 1394 ] 1:05 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]